นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป ที่ให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบอกทางเลือกของท่านและการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านให้กับเรา

อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อกับอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป แต่ไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างและผู้สมัครงานกับอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป จึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของ อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป
เพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถกดที่ชื่อของแต่ละหัวข้อเพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นรายหัวข้อ ดังนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อ 1 อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง

 • จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการสมาชิก www.heroalive.com ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการติดต่อกับอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปหรือทีมงานของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป (เช่น ตัวแทน หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ Call Center และช่องทางอื่น ๆ ของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม, การทำสำรวจ, งานสัมมนาและ Road Show
 • เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technology) เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป
 • อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปในเครือ
 • บุคคลภายนอก เช่น
  • หน่วยงานของรัฐ
  • สถาบันการเงิน
  • ตัวแทน นายหน้า และคนกลางอื่น ๆ
  • พันธมิตรทางธุรกิจ
  • ผู้ให้บริการข้อมูล
  • โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการโฆษณาต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปให้ดียิ่งขึ้น

ข้อ 2 การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ

อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ป ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ เช่น Google Analytics และ Facebook Conversion Tracking เพื่อช่วยให้อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปเก็บข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง การตั้งค่าภาษาและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของท่านขณะที่ใช้บริการออนไลน์ นอกจากนี้ คุกกี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปสามารถเลือกการโฆษณาหรือข้อเสนอที่ท่านน่าจะสนใจมากที่สุด เพื่อแสดงในขณะที่ท่านใช้บริการออนไลน์หรือ เพื่อส่งอีเมลทางการตลาด และอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปยังใช้คุกกี้เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์และอีเมลทางการตลาด

โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

ข้อ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปเก็บรวบรวม

คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ขอข้อมูล หรือสมัครรับสื่อการตลาดหรือบริการสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ได้ ในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา เราจะขอรับข้อมูลบางอย่างจากคุณ ซึ่งจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา คุณจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หรือที่อยู่สำหรับการจัดส่ง) และข้อมูลทางการเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และวันหมดอายุ) ข้อมูลทางการเงินที่เก็บรวบรวมจากคุณจะใช้เฉพาะกรณีการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่คุณได้ซื้อ

หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้สำหรับการชำระเงินและเพื่อป้องกันการฉ้อโกงเท่านั้น กลุ่มจะไม่ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนในลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หลังจากดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้ ยกเว้นคุณได้มอบสิทธิ์ให้เราในการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต

เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามตามอำนาจของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หมายศาล หรือหมายอาญา นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจต้องแจ้งข้อมูลด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนตามการบังคับใช้กฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องระบบของเรา ธุรกิจของเรา หรือสิทธิของผู้อื่น

เรายังอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของกลุ่มไปให้คุณ เช่น ห้องประชุม สำนักงานเสมือน สำนักงานสำรองในสภาวะฉุกเฉิน สำนักงาน Coworking และสมาชิกภาพสำหรับบริการของเรา โดยได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งข่าวสารด้านการส่งเสริมการขายที่จะส่งให้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถแจ้งเราให้ปรับการกำหนดลักษณะสำหรับคุณได้ (ดูหัวข้อ ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธการรับข้อมูล’ ด้านล่าง)

ข้อ 4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ข้อ 5 การสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อมีการลงทะเบียน เราจะส่งอีเมลต้อนรับไปเพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ นอกจากนี้ เรายังจะตอบข้อสอบถามของคุณ ให้บริการที่คุณร้องขอ และจัดการบัญชีของคุณ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ และจะพยายามใช้ช่องทางการสื่อสารที่คุณต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

ตามข้อมูลความต้องการด้านการตลาดที่คุณได้แจ้งเรา เรายังจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการต่างๆ ส่วนลดพิเศษ โปรโมชัน และข้อมูลทั่วไปให้กับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลนี้ คุณสามารถปฏิเสธการรับข่าวสารในอนาคตได้ (ดูหัวข้อ ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธการรับข้อมูล’ ด้านล่าง)

หากคุณขอสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้ชื่อและอีเมลแอดเดรสของคุณในการส่งจดหมายข่าวไปให้คุณ คุณสามารถลงทะเบียนแจ้งรับจดหมายข่าวดังกล่าวจากเราได้ที่หน้าการลงทะเบียนของเรา คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้ตลอดเวลา (ดูหัวข้อ ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธการรับข้อมูล’ ด้านล่าง) เมื่อมีความจำเป็น เราจะส่งข่าวสารเกี่่ยวกับบริการไปให้คุณ ซึ่งไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมการขาย หากคุณไม่ประสงค์จะรับข่าวสารดังกล่าว คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีของคุณกับเว็บไซต์ได้

โปรดทราบว่าเราจะไม่แจ้งอีเมลแอดเดรสของคุณแก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา อย่างไรก็ดี เราอาจส่งข้อเสนอในนามพันธมิตรทางธุรกิจของเราไปถึงคุณ – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ‘ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน’ คุณสามารถปฏิเสธการรับข้อเสนอทางอีเมลจากเราได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อ 6 การแบ่งปันข้อมูลและการถ่ายโอนข้ามพรมแดน

เราทำสัญญากับผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์บุคคลที่สามในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันสำหรับลูกค้าที่มีความสมบูรณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปภายนอกเพื่อให้อะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปดังกล่าวสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่มีการร้องขอ ให้บริการต่างๆ ตลอดจนโซลูชันสำหรับลูกค้าแก่คุณได้ นอกจากนี้ เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกรายอื่นในกลุ่มของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างง่าย การรายงาน และการใช้งานภายในอื่นๆ (ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายโอนออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และแคนาดาไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ)

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเหล่านี้เท่านั้น โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ข้อ 7 ทางเลือกของคุณและการปฏิเสธในการรับข้อมูล

เราให้คุณมีทางเลือกในการรับข้อมูลที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรามีความสมบูรณ์ คุณสามารถสมัครรับข้อมูลเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง ตลอดจนการแจ้งข่าวสารด้านการตลาดแบบทั้งกลุ่มได้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ หรือคำเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยทางการตลาด หากคุณไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวและ/หรือการแจ้งข่าวสารด้านการส่งเสริมการขายของเราอีกต่อไป คุณสามารถปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับหรือในข้อมูลที่เราส่งไปถึงคุณ รวมถึงการติดต่อเราที่ salesnakanara9@gmail.com

ข้อ 8 การเข้าถึง ความถูกต้องของข้อมูลของคุณ และสิทธิ์ของคุณบางประการ

ในเขตอำนาจศาลบางเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรและประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในบางสถานการณ์ เรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ คือ สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ความสามารถในการโอนย้ายข้อมูล และสิทธิ์ในการคัดค้าน สิทธิ์เหล่านี้อาจมีข้อจำกัดในบางกรณี เช่น หากการดำเนินการตามคำขอของคุณเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลซึ่งกฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรักษาไว้หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรม หากต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ โปรดติดต่อ salesnakanara9@gmail.com หากคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ซึ่งคุณอาศัยอยู่ หรือในพื้นที่ซึ่งคุณเชื่อว่าเกิดการละเมิดขึ้น

ข้อ 9 การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณ

เราไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองต่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณได้ส่งมอบให้เราผ่านเว็บไซต์จะไม่ถูกสกัดกั้นขณะถ่ายโอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เราปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาให้เรา ทั้งระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้น เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของเรา เราเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโดยได้รับความยินยอมจากคุณ เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจนกว่าคุณจะขอให้เราหยุดและเป็นเวลาสักระยะหลังจากนั้น (เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของคุณจนเป็นผลสำเร็จ) นอกจากนี้ เรายังเก็บบันทึกข้อมูลที่คุณได้ขอไม่ให้เราส่งข้อมูลการตลาดทางตรงไปให้คุณ หรือที่คุณได้ขอให้ประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างไม่มีกำหนด อันเป็นการแสดงความใส่ใจของเราต่อคำขอของคุณในอนาคต เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือการให้บริการ หรือเพื่อการแข่งขัน เราจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นระยะเวลา 6 ปี (ยกเว้นข้อมูลทางการเงินซึ่งเราจะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี) นับจากการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับเรา เราเก็บข้อมูลบันทึกการโทรและข้อมูลบันทึกจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้นตามที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่มีการดำเนินการเป็นบางครั้ง

ข้อ 10 การส่งผ่านธุรกิจ

ในกรณีที่เราดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผ่านธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การครอบครองโดยอะไลฟ์เฮ้ลท์กรุ๊ปอื่น หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีแนวโน้มเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่จะมีการถ่ายโอน

ข้อ 11 ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากคุณเลือกเข้าชมเว็บไซต์ของเรา การเข้าชมของคุณและข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการรับประกัน การจำกัดความรับผิด และการอนุญาโตตุลาการด้านข้อพิพาท หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลมาที่ salesnakanara9@gmail.com